تماس با ما

دفتر فروش : ۲۸۴۲۹۲۰۹-۰۲۱ (۱۰خط)

فکـــــس  :  ۲۸۴۲۹۲۰۹-۰۲۱ (داخلی۴)

دفتر کارخانه :  ۷۷۰۶۸۲۵۹-۰۲۱

واتســــاپ  :  ۰۹۳۰۲۳۳۰۲۰۰

info@tjf-co.com

info@jaamfan.com